top of page
Edgebanding.jpeg
Square Stage

FAQs
คำถามที่พบบ่อย

Lavaredo uses the latest CNC woodworking manufacturing technology with best quality materials. We ensure all our products are free from any material and manufacturing defects.

Lavaredo ใช้เทคโนโลยีการผลิตล่าสุดด้วยวัสดุคุณภาพดีที่สุด เรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราปราศจากวัสดุและข้อบกพร่องในการผลิต

1. Does Lavaredo offer warranty on services? What does it cover?

Lavaredo มีการรับประกันบริการหรือไม่? มันครอบคลุมอะไร?

Lavaredo is the only kitchen brand that is offering a warranty for a period of up to 100 days on-site services, including electrical and plumbing work that was installed by Certified Lavaredo Installation team. 

2

2. How can I claim warranty?

ฉันจะขอรับการรับประกันได้อย่างไร?

Please contact your dealer directly, or you can call contact us through
LINE ID @lavaredo-kitchen or email at service@lavaredo-kitchen.com to register your claim. 

ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ได้เลย คลิก! หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณโดยตรง หรือโทรติดต่อเราได้ทาง LINE ID @lavaredo-kitchen 

3

3. What if I forgot my bill or have not registered the warranty?

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันลืมใบเรียกเก็บเงินหรือไม่ได้ลงทะเบียนการรับประกัน

Don’t worry! In case you lose your physical customer contract or never registered your warranty through our LINE ID application, you can request the information by contacting Lavaredo customer support.

ไม่ต้องกังวล! ในกรณีที่คุณสูญเสียสัญญาจากลูกค้าจริงหรือไม่เคยลงทะเบียนการรับประกันผ่านแอปพลิเคชัน LINE ID ของเรา คุณสามารถขอข้อมูลได้โดยติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Lavaredo

4

4. Can I renew my warranty once it expires?

ฉันสามารถต่ออายุการรับประกันเมื่อหมดอายุได้หรือไม่?

No. Currently, we are not offering any extension or renewal of Lavaredo Warranty.

ไม่ได้ ขณะนี้เราไม่ได้เสนอการขยายเวลาหรือต่ออายุการรับประกัน Lavaredo

4

5. Will I be charged if I need any services after the end of the Lavaredo Warranty period?

ฉันจะถูกเรียกเก็บเงินหรือไม่หากฉันต้องการบริการใดๆ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกัน Lavaredo

We are happy to provide after-sales services even after your Warranty period expires. The service charges would be minimal (traveling cost of approximately 2000 baht) and; material charges may be incurred (if anything needs to be replaced).

เรายินดีที่จะให้บริการหลังการขายแม้หลังจากระยะเวลาการรับประกันของคุณหมดลง ค่าบริการจะน้อยที่สุด (ค่าเดินทางเริ่มต้นที่ 2,000 บาท) และ อาจมีการเรียกเก็บค่าวัสดุ (ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยน)

4

6. What is the Lavaredo warranty governed by?

การรับประกัน Lavaredo ควบคุมโดยอะไร?

The Lavaredo Warranty is accredited by an international standard to demonstrate our commitment to quality service and customer satisfaction with ISO 9001:2015 - rigorous 146-point quality standards at different stages like manufacturing, delivery and installation to ensure the delivery of the highest quality home interiors for you.

การรับประกัน Lavaredo ได้รับการรับรองโดยมาตรฐานสากลเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการบริการที่มีคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าด้วย ISO 9001:2015 - มาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวด 146 จุดในขั้นตอนต่างๆ เช่น การผลิต การส่งมอบ และการติดตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งมอบของตกแต่งภายในบ้านที่มีคุณภาพสูงสุด สำหรับคุณ.

FAQs
Square Stage

Terms and Conditions
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. Modular Systems

 2. Warranty

 3. Excluded Items

 4. Additional Terms and Conditions

 5. On-site services

 6. Electrical and Plumbing

Terms and Conditions

1. Modular Systems

ระบบโมดูลาร์

10-year warranty on modular kitchens, wardrobes, and storage cabinets.

รับประกัน 10 ปีสำหรับห้องครัวโมดูลาร์ ตู้เสื้อผ้า และตู้เก็บของ

2

2. Lavaredo will honor its warranty when:

Lavaredo จะให้การรับประกันเมื่อ:

 • The product supplied and installed is properly maintained and used for normal domestic use.

 • The product is still owned by the original purchaser.

 • The product is still at it's original installed position and location.

 • The warranty has not expired, subject to limitations set forth through Lavaredo terms & conditions.

 

 • ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งและติดตั้งได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสมและใช้งานภายในครัวเรือนตามปกติ

 • ผลิตภัณฑ์ยังคงเป็นของผู้ซื้อเดิม

 • ผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ติดตั้งเดิมและตำแหน่ง

 • การรับประกันยังไม่หมดอายุ ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Lavaredo

3

3. Lavaredo warranty does not include:

การรับประกัน Lavaredo ไม่รวม

Any labour, installation or transportation costs or any responsibility for damage that Lavaredo considers as natural wear and tear of finishes and surfaces.
Any products used or installed in conjugation with Lavaredo kitchen/ wardrobe/  modular storage such as electrical & plumbing fixtures, countertops and appliances. Any use of Lavaredo cabinetry or component parts which are contrary to instructions furnished by Lavaredo will void this warranty.
Any cabinetry or component parts that Lavaredo considers to have been subject to alteration, modification, accident, abnormal use, extreme temperatures and continuous contact with water, high moisture levels or use of harsh and/or abrasive cleaning chemicals.
Normal incidental deterioration like nicks, cuts, scratches and abrasions which are resulting from normal use during the standard life of the product.

 

ค่าแรง ค่าติดตั้งหรือค่าขนส่ง หรือความรับผิดชอบใดๆ สำหรับความเสียหายที่ Lavaredo พิจารณาว่าเป็นการสึกหรอตามธรรมชาติของพื้นผิวและพื้นผิว

ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ใช้หรือติดตั้งร่วมกับครัว Lavaredo/ ตู้เสื้อผ้า/ ที่เก็บของแบบแยกส่วน เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา เคาน์เตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า การใช้ตู้เก็บของ Lavaredo หรือส่วนประกอบใดๆ ที่ขัดต่อคำแนะนำของ Lavaredo จะทำให้การรับประกันนี้เป็นโมฆะ

ส่วนประกอบตู้หรือส่วนประกอบใดๆ ที่ Lavaredo พิจารณาว่าอาจมีการปรับเปลี่ยน ดัดแปลง อุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดปกติ อุณหภูมิที่สูงเกินไป และการสัมผัสกับน้ำอย่างต่อเนื่อง ระดับความชื้นสูง หรือใช้สารเคมีทำความสะอาดที่รุนแรงและ/หรือมีฤทธิ์กัดกร่อน การเสื่อมสภาพโดยไม่ได้ตั้งใจตามปกติ เช่น รอยบุบ รอยบาด รอยขีดข่วน และรอยถลอก ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานตามปกติตลอดอายุการใช้งานมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

4

4. Additional Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

A. Lavaredo will not be held responsible for any claims arising out of defects due to material or workmanship of products not listed under claim terms.

Lavaredo จะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากวัสดุหรือฝีมือการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขการเรียกร้อง

 

B. Lavaredo warranty does not cover natural wear and tear or damage caused by rough handling or using the product beyond its intended use.
การรับประกันของ Lavaredo ไม่ครอบคลุมถึงการสึกหรอตามธรรมชาติหรือความเสียหายที่เกิดจากการจัดการอย่างหยาบหรือการใช้ผลิตภัณฑ์เกินกว่าที่ตั้งใจไว้

 

C. Lavaredo reserves the right to alter specifications in keeping with its policy of continuous product evaluation and improvement.
Lavaredo ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการประเมินและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

 

D. The scope of Lavaredo warranty cannot be changed or broadened by any authorized representative of Lavaredo.
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขยายขอบเขตการรับประกัน Lavaredo โดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของ Lavaredo

 

E. Repair(s) and/or replacement(s) are subject to the current product offerings of styles and construction options within the Lavaredo product line, at the time of the claim. If a claim is filed after a Lavaredo product becomes obsolete or discontinued, Lavaredo will replace the affected component with a replacement component of a similar style based on availability at the time of the claim.
การซ่อมแซมและ/หรือการเปลี่ยนทดแทนขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในปัจจุบันของรูปแบบและตัวเลือกการก่อสร้างภายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Lavaredo ในขณะที่มีการเรียกร้อง หากมีการยื่นคำร้องหลังจากที่ผลิตภัณฑ์ Lavaredo ล้าสมัยหรือถูกยกเลิก Lavaredo จะเปลี่ยนส่วนประกอบที่ได้รับผลกระทบด้วยส่วนประกอบทดแทนที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่ายสินค้า ณ เวลาที่เรียกร้อง

 

F. Any decision regarding repair of the said component (in part or whole) solely lies with the authorized Lavaredo representative. The decision will be made following an inspection by the representative whether to repair at site, or return product to the factory for refurbishing/ replacement.
การตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการซ่อมแซมส่วนประกอบดังกล่าว (บางส่วนหรือทั้งหมด) อยู่ที่ตัวแทน Lavaredo ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น การตัดสินใจจะทำหลังจากการตรวจสอบโดยตัวแทนว่าจะซ่อมแซมที่ไซต์งาน หรือส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังโรงงานเพื่อทำการซ่อมแซม/เปลี่ยนใหม่

G. Liability: Lavaredo will make all efforts to replace/ repair the said defect within a reasonable period of time. Lavaredo will not be liable for any direct/indirect loss to the user due to the defect or delay in providing the service, or any fault arising due to design, application or installation. In no event shall the  liability of Lavaredo, under this warranty, exceed the purchase price of the product or its replacement.

ความรับผิด: Lavaredo จะพยายามอย่างเต็มที่ในการเปลี่ยน/ซ่อมแซมข้อบกพร่องดังกล่าวภายในระยะเวลาที่เหมาะสม Lavaredo จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียโดยตรง/โดยอ้อมต่อผู้ใช้อันเนื่องมาจากข้อบกพร่องหรือความล่าช้าในการให้บริการ หรือความผิดพลาดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการออกแบบ การใช้งาน หรือการติดตั้ง ไม่ว่าในกรณีใดความรับผิดของ Lavaredo ภายใต้การรับประกันนี้จะไม่เกินราคาซื้อของผลิตภัณฑ์หรือการเปลี่ยน

 

H. The warranty is not renewed in cases where the Lavaredo modular cabinets or components are replaced in part or whole during the said warranty period. The replaced parts will continue to be covered under our warranty only till the remainder of the period as indicated in its respective table. Barring components which carry a lifetime warranty, the warranty for any product under any circumstances will not exceed a period of 3 year (for semi-modular products), 3 years (for modular wardrobes & storage like TV units, vanity & more) and 10 years (for accessories) from the date of possession.

การรับประกันจะไม่ต่ออายุในกรณีที่ตู้โมดูลาร์หรือส่วนประกอบ Lavaredo ถูกเปลี่ยนบางส่วนหรือทั้งหมดในช่วงระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว ชิ้นส่วนที่เปลี่ยนแล้วจะยังคงอยู่ภายใต้การรับประกันของเราจนถึงระยะเวลาที่เหลือตามที่ระบุไว้ในตารางที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ยกเว้นส่วนประกอบที่มีการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ใดๆ ภายใต้สถานการณ์ใดๆ จะไม่เกินระยะเวลา 3 ปี (สำหรับผลิตภัณฑ์กึ่งโมดูลาร์) 3 ปี (สำหรับตู้เสื้อผ้าแบบโมดูลาร์และที่เก็บของ เช่น ชุดทีวี โต๊ะเครื่องแป้ง และอื่นๆ) และ 10 ปี (สำหรับอุปกรณ์เสริม) นับแต่วันที่ครอบครอง

I. The terms and conditions are governed by the laws of Thailand. Bangkok courts shall have exclusive jurisdiction to settle any claim or dispute which might arise out of or in connection with these terms and conditions.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ศาลกรุงเทพจะมีเขตอำนาจศาลแต่เพียงผู้เดียวในการระงับข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

4

5. On-site services

บริการนอกสถานที่

1. This warranty shall begin on “the commence date” that the consumer registers his warranty policy with Lavaredo by contacting us on LINE@ and furnishing all the purchase and personal details requested by Lavaredo. In order for this warranty policy to be valid, the registration needs to be done within 30 (seven) days from the day of handover of the project or automatically registered 30 days after receiving the full-payment of the price.

การรับประกันนี้จะเริ่มใน "วันที่เริ่มต้น" ที่ผู้บริโภคลงทะเบียนนโยบายการรับประกันกับ Lavaredo โดยติดต่อเราทาง LINE@ และจัดเตรียมการซื้อและรายละเอียดส่วนบุคคลทั้งหมดที่ Lavaredo ร้องขอ เพื่อให้นโยบายการรับประกันนี้มีผลบังคับใช้ การลงทะเบียนจะต้องดำเนินการภายใน 30 (เจ็ด) วันนับจากวันที่ส่งมอบโครงการหรือลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ 30 วันหลังจากได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนตามราคา

 

2. After settlement of any claim, the warranty period will not start afresh.

หลังจากการยุติการเรียกร้องใด ๆ ระยะเวลาการรับประกันจะไม่เริ่มต้นอีกครั้ง

 

3. Lavaredo shall provide replacement only after inspection.

Lavaredo จะต้องจัดหาสิ่งทดแทนให้หลังจากการตรวจสอบเท่านั้น

Lavaredo จะต้องจัดหาสิ่งทดแทนให้หลังจากการตรวจสอบเท่านั้น

4. Lavaredo shall not be liable for any indirect or consequential loss or damages to the customer. The warranty policy shall not cover any defects arising out of factors out of control of Lavaredo, including but not limited to:

Lavaredo จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องใดๆ ต่อลูกค้า นโยบายการรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องใดๆ ที่เกิดจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Lavaredo ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • Natural calamities such as earthquakes, cyclones

 • Vandalism

 • Acts of God

 • Abuse or negligence by the customer

 • Normal wear and tear

 • Surface with contaminants

 • Failure or defects in the structure or previous coating

 • Any other external factors

8.  Any claim made in terms of this warranty policy shall be made within 30 days of the consumer discovering any defect, damage or failure which gives rise to a claim.. Lavaredo shall use its best endeavours to ensure that the repair work is completed as soon as possible, but does not assume liability for delay in this respect.

การเรียกร้องใด ๆ ในแง่ของนโยบายการรับประกันนี้จะต้องดำเนินการภายใน 30 วันหลังจากที่ผู้บริโภคพบข้อบกพร่อง ความเสียหาย หรือความล้มเหลวใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการเรียกร้อง. Lavaredo จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่างานซ่อมแซมจะเสร็จสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด แต่ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในส่วนนี้

 

9. Lavaredo is liable to process and execute any genuine repair or replacement request made by the customer within the warranty timeline in coordination with the respective brand.

Lavaredo มีหน้าที่ในการดำเนินการและดำเนินการตามคำขอซ่อมแซมหรือเปลี่ยนของแท้ที่ลูกค้าทำขึ้นภายในระยะเวลาการรับประกันโดยประสานงานกับแบรนด์ที่เกี่ยวข้อง

 

10. Any additional charges including work done over and above fixing the identified defect will be chargeable by the brand. The cost of these additional charges is to be borne by the customer.

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ รวมถึงงานที่ทำเกินและเหนือการแก้ไขข้อบกพร่องที่ระบุจะถูกเรียกเก็บเงินโดยแบรนด์ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหล่านี้

 

11. The facts and all matters concerning any dispute will be kept confidential by both the customer and Lavaredo at all times.

ข้อเท็จจริงและเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใดๆ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับโดยทั้งลูกค้าและ Lavaredo ตลอดเวลา

 

12. The cost of dismantling, reassembly & relocation of product, wherever required, will be borne by the customer. As a standard practice, Lavaredo will cover the product with protective covering, wherever required.

ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรื้อ ประกอบใหม่ และย้ายที่ตั้งของผลิตภัณฑ์ ตามแนวทางปฏิบัติมาตรฐาน Lavaredo จะคลุมผลิตภัณฑ์ด้วยแผ่นปิดป้องกันทุกที่ที่จำเป็น

13. Repair(s) are subject to the current product offerings of styles and construction options within the Lavaredo product line, at the time of the claim. If a claim is filed after a Lavaredo product becomes obsolete or discontinued, Lavaredo will replace the affected component with a replacement component of a similar style/make based on availability at the time of the claim.

การซ่อมแซมขึ้นอยู่กับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันของรูปแบบและตัวเลือกการก่อสร้างภายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Lavaredo ณ เวลาที่เรียกร้อง หากมีการยื่นคำร้องหลังจากที่ผลิตภัณฑ์ Lavaredo ล้าสมัยหรือถูกยกเลิก Lavaredo จะเปลี่ยนส่วนประกอบที่ได้รับผลกระทบด้วยส่วนประกอบทดแทนที่มีรูปแบบ/ผลิตที่คล้ายคลึงกันขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่ายสินค้า ณ เวลาที่เรียกร้อง

4

6. Electrical and Plumbing Terms

เงื่อนไขไฟฟ้าและประปา

Electrical - ไฟฟ้า
If a defect is found upon inspection by a company authorized representative, the defect will be rectified in accordance with the claim terms below.
The warranty policy shall apply where:

 1. The overall electrical work carried out, but only covers the warranty for the part that was installed by Lavaredo.

 2. Lavaredo will provide replacement, as long as the particular material is not discontinued by the manufacturer, and labour for re-application, as may be necessary to set right the electrical failure.

 3. Throughout this warranty policy document the words "electrical failure" shall mean any of the following occurring, subject to the other conditions stated in this document

 • Electrical short circuit/ tripping.

 • Loose contacts in the plugs/ switches.

 • The customer has used the entire electrical wiring recommended and laid by Lavaredo provided the customer had used appropriate appliances in the usage ports/ points.

 

The warranty policy will not cover any defects arising out of factors out of control of Lavaredo, including but not limited to

 • Improper power input to the mains.

 • Water penetration due to capillary rise from the ground level, water leakage, seeping and continuous dampness of the surface.

 • Electrical failures due to physical damage of conduits, wires, switches and plates.

 • Issues in the power input source.

 • Electrical works been repaired by any other representative other than company representative.

 • Inappropriate usage of the electrical points and appliances.

The replacement cost will include the cost of electrical items including wiring, switches, conduits (if any) and labour required to set right the concerned failure only, at the time of lodgement of claim.

หากพบข้อบกพร่องเมื่อตรวจสอบโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของบริษัท ข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไขตามเงื่อนไขการเรียกร้องด้านล่าง นโยบายการรับประกันจะใช้ในกรณีที่:

 1. งานไฟฟ้าโดยรวมที่ดำเนินการ แต่ครอบคลุมเฉพาะการรับประกันชิ้นส่วนที่ Lavaredo ติดตั้งเท่านั้น

 2. Lavaredo จะจัดหาวัสดุทดแทนให้ ตราบใดที่ผู้ผลิตไม่ได้หยุดใช้วัสดุเฉพาะ และต้องใช้แรงงานในการสมัครใหม่ ซึ่งอาจจำเป็นเพื่อตั้งค่าไฟฟ้าขัดข้องให้ถูกต้อง

 3. ในเอกสารนโยบายการรับประกันนี้ คำว่า "ไฟฟ้าขัดข้อง" หมายถึงสิ่งต่อไปนี้ที่เกิดขึ้น โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารนี้

 • ไฟฟ้าลัดวงจร / สะดุด

 • หน้าสัมผัสหลวมในปลั๊ก/สวิตช์

 • ลูกค้าได้เดินสายไฟฟ้าทั้งหมดที่แนะนำและวางโดย Lavaredo โดยที่ลูกค้าได้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมในพอร์ต/จุดใช้งาน

นโยบายการรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องใดๆ ที่เกิดจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Lavaredo ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • อินพุตพลังงานที่ไม่เหมาะสมไปยังแหล่งจ่ายไฟหลัก

 • การซึมผ่านของน้ำเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเส้นเลือดฝอยจากระดับพื้นดิน น้ำรั่ว การซึม และความชื้นที่ต่อเนื่องของพื้นผิว

 • ไฟฟ้าขัดข้องเนื่องจากความเสียหายทางกายภาพของท่อร้อยสายไฟ สายไฟ สวิตช์และเพลต

 • ปัญหาในแหล่งพลังงานเข้า

 • งานไฟฟ้าได้รับการซ่อมแซมโดยตัวแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวแทนบริษัท

 • การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไม่เหมาะสม

ค่าทดแทนจะรวมค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สายไฟ สวิตช์ ท่อร้อยสาย (ถ้ามี) และค่าแรงที่จำเป็นในการตั้งค่าเฉพาะสำหรับความล้มเหลวที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ในขณะที่ยื่นคำร้อง

Plumbing - ประปา
If a defect is found upon inspection by a company authorized representative, the defect will be rectified without charge, in accordance with the claim terms below.
The warranty policy shall apply where:

 1. The plumbing work was carried by Lavaredo, but only covers the warranty for the part that was installed by Lavaredo.

 2. Lavaredo will provide replacement/rectification, as long as the particular plumbing material is not discontinued by the manufacturer.

 3. Plumbing failure shall mean any of the following occurring

 • Leakage in plumbing or sanitary pipes (by Lavaredo only).

 • Plumbing and sanitary pipe manufacturing defect

 • Plumbing failure shall not deal with the plumbing fixtures including taps, faucets, nozzles, water closets, showers, angle valves etc.

 

The customer has used the entire plumbing system installed by Lavaredo only.
The warranty policy will not cover any defects arising out of factors out of control of Lavaredo, including but not limited to:

 • Improper quality of water supply to the property.

 • Water penetration due to capillary rise from the ground level, water leakage, seeping and continuous dampness of the surface.

 • Plumbing failures due to physical damage or mishandling.

 • Plumbing works been repaired by any other representative other than company representative.

 • Surface with contaminants.

The replacement cost includes the cost of plumbing pipes/accessories and labour required to set right the concerned failure only, at the time of lodgement of claim.

หากพบข้อบกพร่องเมื่อตรวจสอบโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของบริษัท ข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไขการเรียกร้องด้านล่าง นโยบายการรับประกันจะใช้ในกรณีที่:

 1. งานประปาดำเนินการโดย Lavaredo แต่ครอบคลุมเฉพาะการรับประกันสำหรับชิ้นส่วนที่ Lavaredo ติดตั้งเท่านั้น

 2. Lavaredo จะจัดหาอุปกรณ์ทดแทน/แก้ไข ตราบใดที่วัสดุสำหรับท่อประปานั้นไม่ได้หยุดการผลิตโดยผู้ผลิต

 3. ความล้มเหลวของท่อประปาหมายถึงสิ่งต่อไปนี้ที่เกิดขึ้น

 • การรั่วไหลในท่อประปาหรือท่อสุขาภิบาล (โดย Lavaredo เท่านั้น)

 • ข้อบกพร่องในการผลิตท่อประปาและท่อสุขาภิบาล

 • ความล้มเหลวของท่อประปาจะไม่จัดการกับอุปกรณ์ประปารวมถึงก๊อก ก๊อกน้ำ หัวฉีด ตู้น้ำ ฝักบัว วาล์วมุม ฯลฯ

 

ลูกค้าใช้ระบบประปาทั้งหมดที่ติดตั้งโดย Lavaredo เท่านั้น นโยบายการรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องใดๆ ที่เกิดจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Lavaredo ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • คุณภาพน้ำประปาที่ไม่เหมาะสมแก่ทรัพย์สิน

 • การซึมผ่านของน้ำเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเส้นเลือดฝอยจากระดับพื้นดิน น้ำรั่ว การซึม และความชื้นที่ต่อเนื่องของพื้นผิว

 • ท่อประปาล้มเหลวเนื่องจากความเสียหายทางกายภาพหรือการจัดการที่ไม่ถูกต้อง

 • งานประปาได้รับการซ่อมแซมโดยตัวแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัท

 • พื้นผิวที่มีสิ่งปนเปื้อน

 

ค่าทดแทนรวมถึงค่าท่อประปา/อุปกรณ์เสริม และค่าแรงที่จำเป็นในการกำหนดสิทธิ์เฉพาะความล้มเหลวที่เกี่ยวข้อง ณ เวลาที่ยื่นคำร้อง

Keyboard and Mouse

Let's Work Together

Get all the information needed to get started with a project with our LAVAREDO HOME & KITCHEN team!

Policies & Certifications
bottom of page